Suomen Kultaseppien Liitto ry

SUOMEN KULTASEPPIEN LIITTO RY
SÄÄNNÖT

 

loading...
I Nimi ja kotipaikka

1 §.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään liitoksi, nimi on Suomen Kultaseppien Liitto r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

II Tarkoitus ja toiminta

2 §.

Liiton tarkoituksena on olla kultasepänalalla toimivien henkilöiden ja yhteisöjen keskinäisenä yhdyssiteenä, työskennellä ammattitaidon kohottamiseksi, valvoa jäsentensä ammatillisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia etuja sekä edistää hyvän yhteishengen ja yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä kesken.

2 §.

Liiton tarkoituksena on olla kultasepänalalla toimivien henkilöiden ja yhteisöjen keskinäisenä yhdyssiteenä, työskennellä ammattitaidon kohottamiseksi, valvoa jäsentensä ammatillisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia etuja sekä edistää hyvän yhteishengen ja yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä kesken.

3 §.

Tarkoitustensa saavuttamiseksi liitto harjoittaa valistus- ja julkaisutoimintaa, pyrkii estämään epätervettä kilpailua, järjestää kokouksia, esitelmä- ja luentotilaisuuksia, kursseja, juhlia ja retkiä sekä valvoo jäsentensä etuja antamalla lausuntoja ja hoitamalla yhteyksiä viranomaisiin. Liitto voi myös harjoittaa sekä tukea museotoimintaa.

III Jäsenyyttä koskevat määräykset

4 §.

Liiton jäsenet ovat joko yritys-, yhteisö- tai henkilöjäseniä. Lisäksi liitolla voi olla kunniajäseniä.

Liiton yritysjäseneksi voidaan hyväksyä hyvämaineinen kultasepänliike tai muu kultasepänalan oikeuskelpoinen yhteisö. Lisäksi yritysjäsenet luokitellaan vähittäisliike-, valmistaja-, teollisuusliike- tai tukkuliikejäseniksi.

Yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä kultasepänalan ammatinharjoittajien ja alan kysymyksiä harrastavien henkilöiden muodostamat rekisteröidyt yhdistykset, jotka toimivat sääntöjen 2 ja 3 pykälässä mainittujen tarkoitusperien saavuttamiseksi.

Henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä kultasepän ammattia harjoittava henkilö, alan opiskelija, jäsenliikkeessä johtavan aseman omaava henkilö ja entiset liittoon kuuluneet ammatinharjoittajat.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua liiton tarkoitusta ansioituneesti edistänyt henkilö.
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua entinen puheenjohtaja. Kunniapuheenjohtajia voi olla vain yksi kerrallaan.

Liiton opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka opiskelee oppilaitoksessa, joka on liiton jäsen. Opiskelijajäsenillä ei ole äänioikeutta.

5 §.

Jäsenyyttä haettaessa on johtokunnalle jätettävä kirjallinen hakemus ja sen lisäksi liiton henkilötietolomake asianmukaisesti täytettynä.

Jäsenten hyväksymisestä päättää liiton johtokunta.

Johtokunta ei ole anojalle velvollinen perustelemaan hylkäävää päätöstään.

6 §.

Eroaminen liitosta tapahtuu ilmoittamalla siitä lainmukaisesti. Kun eroanomus on tehty jäsen vapautuu muista paitsi 7. pykälän 2. momentissa mainitusta velvollisuudesta. Jäsenyyden lakatessa asianomainen ei ole enää oikeutettu käyttämään liiton tunnuksia ja on velvollinen poistamaan liiton liikemerkit.

7 §.

Jäsenet suorittavat varsinaisen liittokokouksen määräämän liittymis- ja jäsenmaksun, jotka voivat olla erisuuruisia eri jäsenryhmille. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

Jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa koko vuodelta, vaikka hän eroaisi keskellä vuotta.

8 §.

Jos joku jäsen rikkoo näitä sääntöjä tai tehtyjä päätöksiä vastaan, tulee johtokunnan vaatia kirjallinen selvitys asianomaiselta, jonka on se annettava viimeistään kahden viikon kuluessa.

Selityksen saatuaan tai ellei asianomainen tahdo sitä antaa, voi johtokunta harkintansa mukaan antaa hänelle varoituksen tai erottaa hänet liitosta. Erottamispäätökseen tulee liittää erottamisen syy.

Johtokunnan erottamispäätöksestä voi asianomainen vedota liittokokoukseen jättämällä johtokunnalle vetoamiskirjelmänsä 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös hänelle tiedotettiin. Liittokokouksen päätös asiassa on lopullinen.

IV Liiton toimielimet

9 §.

Liiton toimielimet ovat liittokokous ja hallituksena toimiva johtokunta.

V Liittokokoukset

10 §.

Päätösvalta liitossa on liittokokouksella. Varsinainen liittokokous pidetään vuosittain lokakuun loppuun mennessä. Kutsu varsinaiseen liittokokoukseen annetaan vähintään 30 päivää ennen kokousta sääntöjen
17 §:ssä määrätyllä tavalla.

Ylimääräinen liittokokous pidetään joko johtokunnan kutsusta tai jos vähintään kymmenen (10) prosenttia liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää määrättyä tarkoitusta varten. Kokouksessa käsitellään vain kutsussa mainitut asiat. Kutsu ylimääräiseen liittokokoukseen annetaan vähintään neljätoista (14) päivää aikaisemmin näitten sääntöjen 17 §:ssä mainitulla tavalla.

11 §.

Liittokokouksessa kullakin jäsenmaksunsa suorittaneella yritys- ja henkilöjäsenellä on yksi ääni. Äänioikeutettu saa lisäksi äänestää enintään yhdellä valtakirjalla.

Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä on liittokokouksessa äänioikeus.

Yhteisöjäsenellä on oikeus lähettää liittokokoukseen yksi valtuutettu edustaja kutakin 25 jäsentä kohden, mutta näillä edustajilla on vain puheoikeus.

12 §.

Varsinaisessa liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valtakirjojen tarkistus
 2. Kokouksen järjestäytyminen.
  - valitaan puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat sekä muut tarpeelliset kokous-virkailijat.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Todetaan paikalla olevat jäsenet ja äänimäärät.
 5. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös, josta tilintarkastajat ovat antaneet lausuntonsa. Vahvistetaan tilinpäätös.
 6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille.
 7. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista.
 8. Päätetään tilintarkastajien palkkioista.
 9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehet.
 10. Hyväksytään kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta.
 11. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi, seuraavaksi vuodeksi. Sama henkilö voidaan valita puheenjohtajaksi enintään neljänä perättäisenä kautena.
 12. Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle. Jäsenten tulee edustaa tasapuolisesti eri eturyhmiä ja maan eri osia.
 13. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Jos jäsenet haluavat saada liittokokouksessa käsitellyksi jonkin asian, on siitä tehtävä johtokunnalle kirjallisesti esitys elokuun 15. päivään mennessä.

VI Johtokunta

13 §.

Johtokuntaan kuuluu vuodeksi kerrallaan valitun puheenjohtajan lisäksi vähintään neljä ja enintään kuusi kahdeksi vuodeksi valittua jäsentä. Johtokuntaan on mahdollista valita enintään kaksi varajäsentä korvaamaan varsinaista jäsentä johtokunnan kokouksissa varsinaisen jäsenen ollessa estynyt. Varajäsenen kausi on kaksi vuotta. Johtokunnan jäsenistä on puolet erovuorossa vuosittain. Johtokuntaan kuuluvat jäsenet voidaan valita tehtäväänsä enintään kahtena peräkkäisenä toimikautena. Jäsenenä enimmäisajan toiminut voidaan sen estämättä valita liiton puheenjohtajaksi enintään neljänä perättäisenä vuotena. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset määrätään arvalla.

Johtokunta valitsee keskuudestaan johtokunnan varapuheenjohtajan, jota kutsutaan liiton varapuheenjohtajaksi.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan lisäksi kaksi jäsentä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa puheenjohtajan kannattama mielipide.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai jos kolme johtokunnan jäsentä sitä pyytää.

 

14 §.

Johtokunnan tehtävänä on hoitaa liiton toimintaa näiden sääntöjen sekä liittokokouksien tekemien päätöksien mukaisesti.

Johtokunnan tulee:

 1. valita keskuudestaan johtokunnan varapuheenjohtaja
 2. kutsua koolle liittokokous ja valmistella siinä käsiteltävät asiat
 3. seurata kultasepänammatin kehitystä ja epäkohtien ilmaantuessa ryhtyä toimiin näiden poistamiseksi
 4. pitää luetteloa liiton jäsenistä
 5. hoitaa liiton varoja ja omaisuutta
 6. ottaa ja vapauttaa liiton toimihenkilöt ja vahvistaa heidän palkkauksensa ja tehtävänsä
 7. koettaa sovittaa riitapuolet, jos liiton jäsenten kesken on syntynyt erimielisyyttä
 8. huolehtia kaikista liittoa koskevista juoksevista asioista, joiden ratkaiseminen lain ja näiden sääntöjen mukaan ei kuulu liittokokoukselle

Johtokunta voi asettaa tarpeellisiksi havaitsemiaan elimiä valmistelemaan käsiteltäväkseen joutuvia asioita.
Ko. elimet toimivat johtokunnan alaisina ja valvonnassa.

VII Tilien päättäminen

15 §.

Liiton tilit päätetään kalenterivuosittain ja on ne ennen helmikuun loppua jätettävä tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa johtokunnalle kuukauden kuluessa.;

VIII Liiton nimen kirjoittaminen

16 §.

Liiton nimen kirjoittavat liiton puheenjohtaja tai vara-puheenjohtaja jompikumpi yhdessä toimitusjohtajan tai jonkun johtokunnan siihen määräämän toimihenkilön kanssa, kaksi aina yhdessä.

IX Tiedonannot jäsenille

17 §.

Kutsu liiton kokouksiin ja muut tiedonannot katsotaan tulleen jäsenten tiedoksi, kun ne on julkaistu liiton virallisessa äänenkannattajassa tai ilmoitettu jäsenille jäsenkirjeessä sähköissessä muodossa tai lähetetyllä kirjeellä.

X Lahjoitukset tai testamentit

18 §.

Liitolla on oikeus omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja tarkoitusperiensä edistämiseksi.

XI Tavaramerkki

19 §.

Jäsentensä elinkeinotoiminnan suojaamiseksi on liitolla rekisteröity tavaramerkki, jota käytetään johtokunnan määräämällä tavalla.

XII Sääntöjen muuttaminen

20 §.

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa, jos vähintään 2/3 liittokokouksessa annetuista äänistä kannattaa muutosta ja toinen, aikaisintaan 30 päivää myöhemmin pidetty liittokokous on sen hyväksynyt yksinkertaisella äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

XIII Liiton purkaminen

21 §.

Päätös liiton purkamisesta tulee käsitellä kahdessa liitto-kokouksessa vähintään 4/5 äänten enemmistöllä annetuista äänistä molemmissa kokouksissa. Kokousten väliajan tulee olla vähintään kaksi kuukautta ja toisen kokouksen tulee olla varsinainen kokous.

Jos liitto purkautuu, luovutetaan sen jäljelle jääneet varat perustettavalle rekisteröidylle säätiölle, joka on velvollinen pääomaan koskematta käyttämään korot kultasepänammatin edistämiseksi maassamme

22 §.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.